Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
ZAMKNIJ
Zadzwoń do nas: +48 22 482 00 15
Rozliczanie delegacji krajowej - Delegowany.pl

Rozliczenie delegacji krajowej

Każdy pracodawca, który deleguję swojego pracownika w podróż służbową ma w stosunku do niego określone obowiązki. Rozliczenie delegacji powinno zawierać pokrycie kosztów pracownika z związanych z wyjazdem służbowym takich jak np. diety lub ryczałty za noclegi, wyżywienie przejazdy, dojazdy.

Prosimy również pamiętać o tym, że nie można delegować kobiet w ciąży oraz pracowników wychowujących dzieci do lat 4, chyba że sami wyrażą na to zgodę.

Szczegółowe przepisy dotyczące rozliczenia delegacji krajowej zawarte są w poniższym rozporządzeniu:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ *1)
z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.


W niniejszym artykule natomiast w czytelny sposób postaramy się wyjaśnić ciążące na pracodawcy obowiązki związane z rozliczeniem delegacji krajowej.

Podstawowe zasady / Jak wypełnić druk delegacji

Jeżeli pracownik zatrudniony jest w jednostce sfery budżetowej, rozliczenie delegacji musi odbyć się na zasadach ogólnych określonych w powyższym rozporządzeniu. Również zasady ogólne dotyczą pracodawców, którzy we własnym wewnętrznym zakresie nie uregulowały kwestii wypłacania należności z tytułu podróży służbowych. W innym przypadku należy stosować się do wewnątrz firmowych regulacji dotyczących wypłacania należności z tytułu odbytego wyjazdu służbowego.


Podstawą do odbycia przez pracownika podróży służbowej, jest wydanie mu przez pracodawcę polecenia wyjazdu służbowego, w którym jasno określone będą przynajmniej takie informacje jak:
- Imię, Nazwisko oraz stanowisko pracownika
- cel podróży
- miejsce docelowe podróży
- określony czas podróży
- środki lokomocji

Wyjazdem służbowym można nazwać sytuację, w której pracownik opuszcza miejscowość, w której jest zatrudniony w celu wykonywania obowiązków służbowych na terenie innego miasta lub obszaru geograficznego. Ustalenie czy wyjazd można traktować jako podróż służbową powinno odbyć się na zasadzie weryfikacji zapisów w umowie o pracę dotyczącą miejsca pracy pracownika. Jeżeli miejscem pracy pracownika jest np. obszar jednego województwa, wówczas gdy pracownik wykonując swoje obowiązki przemieszcza się po terenie tego województwa nie przekraczając jego granic, wówczas nie można traktować takiego wyjazdu jako podróż służbową a także nie przysługują pracownikowi z tego tytułu żadne diety lub ryczałty.

WAŻNE!
Jeżeli pracownik przebywa w delegacji nie mniej jak 10 dni, ma prawo wrócić w dniu wolnym od pracy do miejsca pobytu stałego lub czasowego i z powrotem na koszt pracodawcy, ponieważ przysługuje mu zwrot kosztów przejazdu w dniu wolnym od pracy, środkiem transportu określonym przez pracodawcę.

Wszystko na temat rozliczenia delegacji: Diety krajowe i zagraniczne - Portal wiedzy księgowej TAXFINRozliczenie diety krajowej

Dieta przeznaczona jest głównie na wyżywienie oraz drobne wydatki.

W trakcie ustalania regulaminów wewnątrz firmowych należy pamiętać, że dla pracownika odbywającego podróż służbową

W przypadku gdy pracodawca nie określił w wewnętrznym regulaminie stawek diety krajowej a także jeżeli pracodawca jest ze sfery budżetowej, dieta za dobę trwania podróży służbowej wynosi 30zł.
Ważny jest fakt, że pracodawca nie może ustanowić w wewnętrznym regulaminie stawki diety niższej niż obowiązująca wysokość diety określona w rozporządzeniu, tym samym dieta nie może być niższa niż 30zł za dobę trwania podróży służbowej

Obliczanie diety

Pełna dieta przysługuje za każdą dobę (24 godziny liczone od godziny rozpoczęcia delegacji) spędzone w podróży służbowej oraz niepełną dobę według poniższych zasad:
- od 8 do 12 godzin przysługuje dieta w wysokości 1/2 pełnej diety
- ponad 12 godzin przysługuje pełna dieta

Jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę wówczas, pracownik powinien za każdą dobę otrzymać pełną dietę, a za każdą rozpoczętą niepełną dobę według poniższych zasad:
- do 8 godzin przysługuje dieta w wysokości 1/2 pełnej diety
- ponad 8 godzin przysługuje pełna dieta

Dieta może być pomniejszona w przypadku otrzymywania przez delegowanego posiłków według poniższej zasady:
- -25% za śniadanie,
- -50% za obiad,
- -25% diety za kolację

Pracownikowi nie przysługuje dieta na wyżywienie w przypadku, gdy:
- pracownikowi w trakcie trwania podróży służbowej zapewniono całodzienne wyżywienie
- pracownik oddelegowany został do miejsca swojego pobytu stałego lub czasowego
- przebywa w podróży służbowej trwającej nie mniej jak 10 dni i w dniu wolnym od pracy wraca do miejscowości swojego pobytu stałego lub czasowego, środkiem transportu określonym przez pracodawcę. W takiej sytuacji dieta za ten okres nie przysługuje.

Przejazdy, dojazdy

Koszty związane z przejazdem do miejsca docelowego, uzależnione są od środka lokomocji jakim podróżował delegowany, przy czym wyboru środka lokomocji dokonuje pracodawca. Pracownik może występować z propozycjami a także w przypadku zgody pracodawcy, odbyć podróż służbową prywatnym pojazdem takim jak: samochód osobowy, motocykl, motorower. Dodatkowo należy zaznaczyć, że pracodawca nie może zmusić pracownika, do wyjazdu w delegację samochodem prywatnym.

W przypadku, gdy pracownik będzie podróżował pojazdem prywatnym, wówczas należy mu się zwrot kosztów przejazdu, na podstawie przejechanych kilometrów. Oblicza się go jako iloczyn przejechanych kilometrów przez określoną stawkę.

W chwili obecnej stawki nie mogą przekroczyć:
- 0.5214 zł za 1km dla samochodów osobowych o pojemności do 900cm3
- 0.8358 zł za 1km dla samochodów osobowych o pojemności powyżej 900cm3
- 0.2302 zł za 1km dla motocykla
- 0.1382 zł za 1km dla motorower

Dodatkowo może zdarzyć się sytuacja, w której delegowany będzie zmuszony do dojeżdżania w różne miejsca w celu wykonywania swoich obowiązków, w takim przypadku pracownikowi dodatkowo przysługuje:
- ryczałt na dojazdy środkami komunikacji miejskiej w wysokości 20% diety za każdą rozpoczętą dobę delegacji.

Należy również pamiętać, że pracownikowi nie przysługują wyżej wymienione ryczałty jeżeli:
- pracownik podróżuje samochodem prywatnym lub służbowym,
- pracodawca pokryje udokumentowane koszty dojazdów,
- pracownik nie ponosi kosztów związanych z dojazdami.

Noclegi

Rozliczenie kosztów noclegów, powinno nastąpić po przedłożeniu przez pracownika stosownych rachunków za nocleg.

W przypadku gdy delegowany nie przedstawi stosownych rachunków za nocleg a także nie zapewniono mu noclegów bezpłatnych, wówczas pracownikowi przysługuje ryczałt za nocleg w wysokości 150% wartości diety, czyli w chwili obecnej 45 zł. Ryczałt przysługuje w przypadku, gdy nocleg trwał dłużej niż 6 godzin pomiędzy godzinami 21 a 7. Ryczałt ten nie przysługuje za czas przejazdu, a także w przypadku gdy pracodawca stwierdzi, że pracownik ma możliwość codziennego powrotu do miejsca zamieszkania stałego lub czasowego.

Rozliczenie kosztów delegacji krajowej i zaliczka

Pracodawca jest zobowiązany wypłacić zaliczkę, jeżeli wnioskuje o to pracownik.

Delegację krajową należy rozliczyć w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży służbowej.

Delegowany zobligowany jest do tego, aby przedstawić wszystkie rachunki, które są potwierdzeniem poniesionych kosztów podczas delegacji. Oczywiście obowiązek ten nie dotyczy diet oraz wydatków objętych ryczałtami. Jeżeli nastąpi sytuacja, w której delegowany z konkretnych przyczyn nie będzie w stanie przedstawić rachunku, wówczas pracownik zobowiązany jest do pisemnego oświadczenia o poniesionych kosztach a także przyczynach braku jego udokumentowania.